آراشید(بادام زمینی)

:: آراشید(بادام زمینی)

آراشید رابه اسامی پسته زمینی بادام زمینی پستخ و فستق العبیدگویند.آراشید در اروپادر سالاد واغذیه مصرف می شود.

دانشمندان می گویند:آراشید دارای28-37درصدمواد ازته و51-75درصد موادروغنی و17-66درصد هیدرات کربن وویتامینA,B,D می باشد.

دکتر((لک لرک))به عنوان غذای مقوی وکم حجم آن را توصیه میکند.اکنون روغن کشیدن ازاین گیاه معمول شده واز بهترین روغن های گیاهی است.

منبع : گیاهان داروئیآراشید(بادام زمینی)
برچسب ها : آراشید ,زمینی ,بادام زمینی

آذان الحمار

:: آذان الحمار


آذان الحماررا به اسامی علف ریه ها وعلف شیروعلف نوتردام ومریم گلی اورشلیم می نامند. ضمنابرگ های این علف نافع سوختگی است وبرای ازبین بردن برونشیت ومعالجه تحریک گلو و ورم حنجره و..بسیارموثراست.

برای معالجه ورم سرمازدگی وترک های پستان وبرای اسهال خونی نیزمصرف می شود.

نسخه:50تا60گرم گل وبرگ این گیاه رادر یک لیترآب جوشانده مصرف کنید. 

منبع : گیاهان داروئیآذان الحمار
برچسب ها :